Wat zijn de algemene voorwaarden?

Toepassing

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant, hierna genoemd klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Studies, offertes en overeenkomsten

Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig, tenzij anders schriftelijk vermeld. Indien het btw-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief btw werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven. In geval van betwistingen zal de NBN 806-001 van toepassing zijn.

Asbest

Tenzij anders bepaald, zijn de kosten voor onderzoek, analyse en verwijdering van eventuele aanwezigheid van asbest niet inbegrepen in de prijs. Indien in het kader van de uitvoering van de werken door de aannemer de aanwezigheid van asbest wordt vastgesteld, brengt deze de klant-opdrachtgever hiervan op de hoogte.

In voorkomend geval zijn de kosten voor onderzoek, analyse en verwijdering van asbest, evenals andere schade ten gevolge hiervan, ten laste van de klant-opdrachtgever. Wanneer voormelde omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werkzaamheden weer op te starten.

Uitvoering van de werken

De uitvoeringstermijn kan worden opgeschort door onvoorziene omstandigheden, buiten de wil van de firma DAK PLUS om, zonder dat er een vergoeding verschuldigd is en dit wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Slechte weersomstandigheden die de kwaliteit van het werk in gevaar brengen, brengen een verlenging van de uitvoeringsduur met zich mee die gelijk is aan de duur van de onderbreking. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De firma DAK PLUS bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. De goederen die door de firma DAK PLUS geleverd worden, worden op risico van de firma DAK PLUS tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden van meer dan 15 minuten zullen worden aangerekend. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gaat het risico na plaatsing van de goederen over op de klant. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van de firma DAK PLUS zolang de factuur mbt deze goederen niet werd betaald. Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant. De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden van meer dan 15 minuten zullen worden aangerekend. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goede vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hiervan in de technische voorschriften van het W.T.C.B. die op datum van de prijsopgave beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de firma DAK PLUS de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De firma DAK PLUS is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen betreffende constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de firma DAK PLUS, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit gedekt door de voorlopige oplevering. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. De uitvoerder is onderworpen aan de 10-jarige aansprakelijkheid zoals omschreven in de artikelen 1792 en 2270 van het BW. Deze termijn van 10 jaar gaat in bij de voorlopige oplevering, of bij de oplevering. Voor de overige verborgen gebreken waarborgt de firma DAK PLUS de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 1 jaar die een aanvang neemt vanaf de voorlopige oplevering wanneer deze werd voorzien, bij de definitieve oplevering of op de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging door de bouwheer. Deze waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de opdrachtgever elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan de firma DAK PLUS aangetekend en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

De firma DAKPLUS kan niet aansprakelijk gesteld worden:

- voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de opdrachtgever in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van de firma DAK PLUS, op voorwaarde dat hem geen fout bij de verwerking kan worden ten laste gelegd .– voor de schade aangebracht door de gebruiker van het gebouw na de oplevering. – voor de schade aan de aan het bouwterrein, aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan geweten worden aan een fout van de dakdekker. Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen op de dakdekker.

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de al uitgevoerde prestaties en de al aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. De firma DAK PLUS behoudt zich het recht de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 35% op de niet uitgevoerde werken.Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de firma DAK PLUS zich het recht de uitvoering van de nog uit te voeren werken te onderbreken tot de factuur werd betaald, en dit zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn aan de firma DAK PLUS. De firma DAK PLUS bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de firma DAK PLUS door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de firma DAK PLUS het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in voorgaand artikel. Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 4 punten. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.De klant van zijn kant, behoudens wat uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld, voor de overige ongehinderd aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Voor de niet-tijdige uitvoering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van 7.43 €/dag, met een maximum van 10% van de aannemingsprijs.

Betaling

De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken zoals op de voorzijde van de offerte is bepaald. Enkel voor mede-contractanten en enkel op het eindfactuur geldt de betalingstermijn van 30 dagen na opmaak. Alle andere facturen zijn steeds contant betaalbaar op de zetel van de firma DAK PLUS. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. Ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout (België) bevoegd. De eventuele nietigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere mee. Onderhoudscontracten en reparaties worden nooit uitgevoerd met waarborg of garantie. Afbraak van zink, koper en lood worden steeds meegenomen door de firma DAK PLUS, deze zijn mee verrekend in de eenheidsprijs. Dus eventuele gelden die hier uit voortvloeien zijn steeds te ontvangen door de firma DAK PLUS.

VELUX plaatsingen

Op elke plaatsing geldt een 10-jarige aansprakelijkheid. Indien echter de slechte kwaliteit van de aanwezige dakbedekking of dakstructuur dit niet toelaat, zal de garantieperiode verlaagd worden naar 5 jaar of volledig vervallen. Er wordt nooit garantie gegeven op door de klant aangebrachte producten of bestaande dakbedekking. Plaatsing van een dakraam in een leien dak met asbest is zonder garantie. Eventuele vervanging van bestaande dakbedekking, wordt de reserve pannen of leien steeds door de eigenaar voorzien. Betaling gebeurt steeds contant na plaatsing. Dit kan cash gebeuren voor bedragen kleiner of gelijk aan het wettelijk maximum. De betaling kan eveneens vereffend worden via de betaalterminal van DAK PLUS of via een bankcheque. Geen enkele andere betalingsmethode wordt aanvaard. Klachten of opmerkingen worden steeds eerst per e-mail behandeld. Bij nader onderzoek waaruit blijkt dat DAK PLUS niet verantwoordelijkheid is voor eventuele schade of herstelling, wordt er een schadevergoeding opgemaakt berekend op uurloon van 40€ per uur en 0,90€ kilometervergoeding. Klachten of opmerkingen moeten steeds binnen de 8 dagen aangetekend na plaatsing gemeld worden. Meerwerkkosten worden steeds ondertekend afgeleverd door de meerwerk fiche van DAK PLUS. Berekeningen van dakraam plaatsingen die foutief gebeurd zijn door de verkoper, zijn nooit ten laste van DAK PLUS. DAK PLUS kan zich van elke plaatsing ontdoen, na ter plaatse een vaststelling te hebben gedaan, zonder financiële gevolgen ten aanzien van DAK PLUS. De uitvoeringstermijn wordt geschort door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de firma DAK PLUS om zonder een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Slechte weersomstandigheden die de kwaliteit van het werk in gevaar brengen, brengen een verlenging van de uitvoeringsduur met zich mee die gelijk is aan de duur van de onderbreking. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De firma DAK PLUS bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Condens of vochtvorming aan de binnenzijde valt nooit ten laste van DAK PLUS, waar deze enkel instaat voor het waterdicht maken van de bestaande of nieuwe dakbedekking aan de buitenzijde.

Online VELUX Calculator

DAK PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele schrijffouten in de opmaak van online offertes via de VELUX Calculator en behoudt zich het recht om deze ten allen tijde recht te zetten teneinde een correcte offerte te bekomen. DAK PLUS kan ten allen tijde de prijzen van deze calculator aanpassen naar aanleiding van een prijsaanpassing van benodigde materialen of indexering van de plaatsingsprijs. De geldigheid van de gemaakte offertes wordt beperkt in tijd tot 30 dagen. Promoties worden volledig bepaald en berekend door DAK PLUS en zijn enkel geldend op het omschreven product en tijdens de promotieperiode. Bijkomende benodigdheden en meerwerken worden apart aangerekend. DAK PLUS heeft ten allen tijde het recht om een plaatsing te weigeren. DAK PLUS behoudt zich het recht om klantgegevens op te slaan in een intern databasebestand met als doel gerichte commerciële acties te versturen. Indien de klant hier bezwaar tegen heeft kan er op elk moment uitgeschreven worden. Dit kan zowel via een link bij ontvangst van een e-mail als door het versturen van een e-mail naar velux@daglicht.center met de melding dat men geen verdere e-mails wenst te ontvangen. Bij het opmaken van een online VELUX offerte gaat geen plaatsbezoek vooraf. De klant wordt geacht de correcte gegevens in te voeren en kan daarbij de hulp van DAK PLUS inroepen. DAK PLUS is niet aansprakelijk voor het invoeren van foutieve gegevens en het uiteindelijke plaatsen van een foutieve bestelling door de klant.

Contactgegevens

DAK PLUS is gelegen te Vossendaal 13 C2 te 2440 GEEL (België). Contact opnemen kan per e-mail op velux@daglicht.center of op het nummer 0800/880 880 8. Het Nederlands BTW-nummer is NL82 5888 359 B01.

Hulp nodig bij het configureren? Bel gratis 0800/880 880 8  of  Live Chat

Deel deze pagina op

Inhoud wordt geladen...